เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า/ค่าของแข็งละลายน้ำ EC/TDS Meter

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า,TDS, Salinity, Resistivity, DO และอุณหภูมิ (Conductivity

เครื่องวัดค่า ความเป็นกรด-ด่าง, ค่ามิลลิโวลต์, ไอออน, Conductivity, TDS

เครื่องวัดกรดด่าง, ค่าการนำไฟฟ้า Conductivity, TDS และอุณหภูมิ pH Meter

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า, กรดด่าง, และอุณหภูมิ (pH Meter)

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า, ค่ากรดด่าง, TDS, Salinity และอุณหภูมิ แบบปากกากันน้ำ

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า, กรดด่าง และอุณหภูมิ (pH Meter)

เครื่องวัดTDS, กรดด่าง และอุณหภูมิ (pH Meter)

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า, กรดด่าง, ORP(mV), Ion, Cond., Resis.,TDS, Salinity, DO และ Temp.

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า, ความเป็นกรด-ด่าง, mV, TDS และอุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะ

SX650 Conductivity/TDS/Sal./Res. Tester The most cost effective pen conductivity tester

SX713 Portable Conductivity/ TDS/Sal./Res.Meter The most cost effective portable conductivity meter,

SX813 portable conductivity meter The most cost effective portable conductivity meter

MP513 Lab Conductivity Meter For normal solution for measuring the conductivity

MP515 Precision Conductivity Meter Suitable for high precision conductivity measurement of science