เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง pH Meter

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า,TDS, Salinity, Resistivity, DO และอุณหภูมิ (Conductivity)Brand EUTECH

เครื่องวัดกรดด่าง, ค่าออกซิเจน และอุณหภูมิ (pH Meter) (EUTECH)

เครื่องวัดกรดด่าง, TDS และอุณหภูมิ (pH Meter)Brand EUTECH

เครื่องวัดค่า ความเป็นกรด-ด่าง, ค่ามิลลิโวลต์, ไอออน, Conductivity, TDS(EUTECH)

เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง, mV, ค่าการนำไฟฟ้า, TDS และอุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะ(EUTECH)

เครื่องวัดกรดด่าง, ค่าการนำไฟฟ้า Conductivity, TDS และอุณหภูมิ pH Meter(EUTECH)

เครื่องวัดกรดด่าง, ค่าการนำไฟฟ้า และอุณหภูมิ (pH Meter)(EUTECH)

เครื่องวัดกรดด่าง, ค่าการนำไฟฟ้า, TDS, Salinity และอุณหภูมิ แบบปากกากันน้ำ(EUTECH)

เครื่องวัดกรดด่าง, TDS และอุณหภูมิ (pH Meter)(EUTECH)

เครื่องวัดกรดด่าง, ORP(mV), Ion, Cond., Resis.,TDS, Salinity, DO และ Temp.( EUTECH)

เครื่องวัดกรดด่าง, ค่าออกซิเจน และอุณหภูมิ (pH Meter)(EUTECH)

เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง, ค่ามิลลิโวลต์ และอุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะ(EUTECH)

เครื่องวัดกรดด่าง แบบปากกา BNC (pH Meter)(EUTECH)

เครื่องวัดกรดด่าง แบบปากกา สำหรับตัวอย่างข้นหนืด (pH Meter)(EUTECH)

เครื่องวัดกรดด่าง แบบปากกากันน้ำ (pH Meter)(EUTECH)

เครื่องวัดกรดด่าง, ค่ามิลลิโวลต์ mV (ORP) และอุณหภูมิ (pH Meter)(EUTECH)

เครื่องวัดกรดด่าง, ค่ามิลลิโวลต์ mV (ORP) และอุณหภูมิ (pH Meter) (EUTECH)

เครื่องวัดกรดด่าง, ค่าการนำไฟฟ้า และอุณหภูมิ (pH Meter)

เครื่องคัลเลอริมิเตอร์ วัดค่า Free Chlorine, Total Chlorine, กรดไซยานูริก และ pH

เครื่องวัดกรดด่าง, ค่ามิลลิโวลต์ mV (ORP) และอุณหภูมิ (pH Meter)

เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) แบบภาคสนาม

SX610 pH Tester The most cost effective pH tester, widely applied for general precision requirement

SX620 pH Tester pH tester of the highest precision, widely applied in various water analytical situa

SX630 ORP Tester The most cost effective waterproof pen ORP tester, suited for industrial and mining

SX711 portable pH meter The most cost effective portable pH, suited for industrial and mining factor

SX712 Portable ORP Meter The most cost effective ORP meter, suited for industrial and mining factori

SX721 Portable pH/ORP Meter The most cost effective pH+OPR double-parameter meter, suited for indust

SX811 Portable pH Meter The most cost effective portable pH, suited for industrial and mining factor

PHS-3D-03 Lab pH Meter General laboratory bench pH meter, equips stirring type electrode holder

MP511 Lab pH Meter General laboratory bench pH meter, which is suitable for measuring moderate ionic

MP512 precision pH meter High precision laboratory bench pH meter, which is suitable for measuring

MP523 pH/ISE Meter Suitable for scientific research, biotechnology, pharmaceutical and food

MP526 Conductivity/DO Meter For high-precision measurements of the conductivity and dissolved oxygen